14.06.2024
AMACIMIZ

HABERLER
 • .Teşekkür
 • Açlık
 • Asit Yağmuru
 • Atıklar
 • Beklenen Doğal Afetler
 • Çernobil
 • Deprem
 • Ekoloji
 • El Nino
 • Elektromanyetik
 • Fosil Yakıtlar
 • Göç
 • Göktaşı Tehlikesi
 • Gürültü Kirliliği
 • Hava Kirliliği
 • Hayvan ve Bitkiler
 • Kanserojen Maddeler
 • Karbon Bütçesi
 • Kasırgalar
 • Kölelik / Mülteci / T.Sorunlar
 • Köşe Yazıları
 • Kuraklık
 • Küresel Isınma/İklim Değişikliği
 • Kyoto Protokolü
 • Manyetik / Kirlilik
 • Nükleer / Kimyasal Silahlar
 • Nükleer Santral/Enerji/Kirlilik
 • Orman / Erezyon/ HES
 • Özür
 • Sağlığımızı Tehdit Edenler
 • Salgın/Bulaşıcı Hastalıklar
 • Sel
 • Su/Deniz/Göl Kirliliği
 • Şiir
 • Teknoloji
 • Tsunami
 • Türkiye
 • Uluslar Arası Toplantılar
 • Uzay
 • Yanardağ
 • Yargı Kararları
 • Yenilenebilir Enerji/ Sorunları

 • ULUSLARARASI ÇEVRE TOPLANTILARI
 • Kyoto Protokolü (tr)
 • Kyoto Protokolü (ing)
 • Rio Deklarasyonu (tr)
 • Rio Deklarasyonu (ing)
 • Leipzig Deklarasyonu (ing)
 • IPCC Dördüncü Değerlendirme Raporu

 • KİTAPLAR
 • Tükenen Dünya
 • Plan B 3-0 Uygarlığı Kurtarmak için Harekete Geçmek
 • “Daha Geç Olmadan” Küresel Isınma

 • LİNKLER
 • Ozon Tabakası Raporu Nasa
 • Hava Kalitesi İzleme Ağı
 • Güncel Deprem Listesi
 • Tema
 • Greenpeace
 • Deniz seviyesi gözlemcisi
 • (BM), iklim değişikliği
 • showyourbudgets.org
 • Çevre Şeh. ve İklim değişikliği Bakanlığı

 • info@gezegenimiz.com
 • Favorilere Ekle
 • Ana Sayfa
 •      

  RIO DEKLARASYONU (Türkçe)


  Birleşmiş Milletler
   

  A/CONF.151/26 (Cilt. I)

  Genel Toplantı

  Dağıtım GENEL
  12 Ağustos 1992 

  ORİJİNAL: İNGİLİZCE


   
         BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇEVRE VE KALKINMA KONFERANSI RAPORU
  
           (Rio de Janeiro, 3-14 Haziran 1992)
  
  
                  Ek I
  
           ÇEVRE VE KALKINMA RİO BİLDİRİSİ
  
  
    Rio de Janeiro'da 3-14 Haziran 1992'de toplanan Birleşmiş Milletler
  Çevre ve Kalkınma Konferansı, 16 Haziran 1972'de Stokholm'de kabul
  edilmiş olan olan Birleşmiş Milletler Konferansı İnsan Çevresi Bildirisi'ni
  tekrarlayarak ve bunun üzerine inşa etme gayretiyle, devletler, toplumun ve
  insanların anahtar kesimleri arasında yeni işbirliği seviyeleri yaratarak
  yeni ve adil bir evrensel ortaklık kurmak amacıyla, evrensel çevrenin ve
  kalkınma sistemlerinin bütünlüğünü koruyan ve hepsinin yararlarına saygı
  gösteren uluslararası anlaşmalar yolunda çalışarak, Dünya'nın bütün ve 
  birbirine bağlı doğasını göz önünde bulundurarak kuruluşumuz
  bildirmektedir ki:
  
                 İlke 1
  
    İnsanlar devam ettirilebilir kalkınma kaygılarının merkezindedir. 
  Doğa ile uyumlu sağlıklı ve yaratıcı bir yaşam hakkına sahiptirler.
  
                 İlke 2
  
    Devletler, Birleşmiş Milletler Beyannamesi ve uluslararası kanun
  ilkelerine göre, kendi çevre ve kalkınma politikalarına uygun olarak
  kendi kaynaklarını işletmek yüce hakkına ve kendi sınırları ve kontrol
  alanlarındaki faaliyetlerin diğer devletlerin veya ulusal sınırlar
  dışındaki alanların çevresine zarar vermeme sorumluluğuna sahiptirler.
    
                 İlke 3
  
    Kalkınma hakkı şimdiki ve gelecek nesillerin çevresel ve kalkınma 
  gereksinimlerini adil olarak karşılayacak şekilde yerine getirilmelidir.
  
                 İlke 4
  
    Devam ettirilebilir kalkınma elde etmek için çevre koruması kalkınma 
  sürecinin önemli bir parçasını teşkil etmeli ve bununla bir izolasyon 
  içinde olduğu düşünülemez.
  
  
                 İlke 5
  
    Bütün devletler ve insanlar yaşam standardındaki eşitsizliği azaltmak 
  ve dünya üzerindeki insanların çoğunluğunun ihtiyaçlarını daha iyi 
  karşılamak için devam ettirilebilir gelişme için vazgeçilmez bir 
  gereksinim olarak yoksulluğun yok edilmesi işinde işbirliği yapmalıdırlar.
  
  
                 İlke 6
  
    Gelişmekte olan ülkelerin, özellikle az gelişmiş ve çevresel olarak
  zayıf olanların özel durum ve ihtiyaçlarına özel bir öncelik tanınacaktır.
  
  
                 İlke 7
  
    Devletler Dünya!nın ekosisteminin sağlık ve bütünlüğünü korumak,
  kollamak ve iyileştirmek için evrensel ortaklık ruhunda işbirliği içinde 
  olmalılar. Evrensel çevre bozulmasına değişik katkılarından dolayı 
  devletler ortak fakat farklılaşmış sorumluluklara sahiptirler. Gelişmiş
  ülkeler kendi toplumlarının evrensel çevre üzerindeki etkileri ve idare
  ettikleri teknolojileri ve mali kaynaklarından dolayı devam ettirilebilir
  kalkınmanın uluslararası uğraşısında taşıdıkları sorumluluğu kabul ederler.
  
  
                 İlke 8
  
    Devam ettirilebilir kalkınma ve bütün insanlar için daha yüksek yaşam 
  kalitesi elde etmek için devletler üretim ve tüketimin devam ettirilemez
  örneklerini azaltmalı ve ortadan kaldırmalı ve uygun nufüs politikalarını 
  desteklemelidirler.
  
  
                 İlke 9
  
    Devletler, teknolojinin gelişmesini, transferini, adaptasyonunu ve 
  yayılmasını yeni ve yenilik getirici teknolojileri de içerecek şekilde 
  arttırarak ve bilimsel ve teknolojik bilgi değişimi yoluyla bilimsel
  anlayışı geliştirerek endojen kapasite inşasını güçlendirmek için
  işbirliği yapmalıdırlar.
  
  
                İlke 10
  
    Çevre konuları tüm ilgili vatandaşların uygun seviyede katılımıyla 
  ele alınabilir. Ulusal seviyede, her birey çevreye dair umumi makamlarca
  tutulan bilgilere zararlı maddelere dair bilgileri ve kendi topluluklarındaki
  faaliyetleri içerecek şekilde erişim hakkına ve karar verme süreçlerine
  katılım fırsatına sahip olmalıdır. Devletler bilgiyi geniş bir şekilde 
  elde edilebilir yaparak ulusal bilinç ve katılımı kolaylaştırmak ve teşvik
  etmelidirler. Islah ve çareyi de içeren adli ve idari raporlara
  etkili erişim sağlanmalıdır.
  
  
                İlke 11
  
    Devletler etkili çevre kanunları çıkarmalıdırlar. Çevre standartları,
  idari amaçlar ve öncelikler uygulanacakları çevre ve kalkınma metnini
  yansıtmalıdırlar. Bazı ülkelerce özellikle gelişen ülkelerce uygulanan 
  standartlar uygunsuz ve diğer ülkelere haksız ekonomik ve sosyal
  maliyettedirler.
  
  
                İlke 12
  
    Çevresel bozulma problemini daha iyi adreslemek için devletler
  ekonomik gelişme ve tüm ülkelerde devam ettirilebilir kalkınmaya yol
  açacak destekleyici ve açık uluslararası ekonomik sistem yerleştirmek
  için işbirliği yapmalıdırlar. Çevresel amaçlar için ticaret politika
  ölçümleri uluslararası ticarette keyfi veya haksız ayırım veya gizli
  kısıtlama vasıtası teşkil etmemelidir. İthalatçı ülke sınırları
  dışındaki çevresel itirazları ele almak için tek yanlı faaliyetlerden
  kaçınılmalıdır. Sınırlararası veya evrensel çevresel problemleri 
  adresleyen çevresel ölçümler mümkün olduğunca uluslararası anlaşmalara
  dayanmalıdır.
  
  
                İlke 13
  
    Devletler kirlilik kurbanları ve diğer çevresel hasarlar tazmini
  tve mesuliyetine dair ulusal kanunlar geliştirmelidirler. Devletler 
  ayrıca kendi sınırları ve kontrol alanları içinde ve dışındaki 
  faaliyetlerin sebep olduğu çevresel hasarların olumsuz etkilerinin
  tazmin ve mesuliyetine dair kararlı ve çabuk daha ileri uluslararası
  kanun geliştirmek için işbirliği içinde olmalıdırlar. 
  
  
                İlke 14
  
    Devletler insan sağlığına zararlı bulunan veya ciddi çevresel
  kirlenmeye sebep olan madde ve faaliyetlerin diğer devletlere nakli 
  ve yerleşimini önlemek ve vazgeçirmek için etkili bir şekilde işbirliği
  içinde olmalıdırlar. 
  
  
                İlke 15
  
    Çevreyi korumak için ihtiyati yaklaşım devletlerin kendi kabiliyetlerine
  göre geniş olarak uygulanacaktır. Ciddi ve geri dönüştürülemez hasar
  tehlikesi olan yerlerde tam bilimsel kesinlik eksikliği çevresel 
  kirlenmenin önlenmesi için gecikmenin sebebi olarak kullanılamayacaktır.
  
  
                İlke 16
  
    Ulusal yetkililer çevresel maliyetlerin ve ekonomik vasıtaların
  uluslararası hale getirilmesine kirletenin prensipte kirliliğin maliyetini
  halk çıkarına gerekli ilgiyi göstererek ve uluslararası ticaret ve yatırıma
  zarar vermeden karşılaması yaklaşımını değerlendirerek çaba sarfetmelidir.
  
  
                İlke 17
  
    Çevresel etki değerlendirilmesi, ulusal bir vasıta olarak, çevre
  üzerine önemli olumsuz etkisi olması muhtemel ve ehil bir ulusal yetkilinin
  kararına maruz kalacak önerilmiş faaliyetler için kullanılacaktır.
  
  
                İlke 18
  
    Devletler diğer devletleri meydana gelen, bu devletlerin çevreleri
  üzerinde ani zararlı etkiler üretebilecek doğal afetlerden veya diğer 
  acil durum hallerinden en kısa zamanda hberdar etmelidirler. Çok etkilenmiş
  devletlere yardım etmek için her tür çaba uluslararası toplum tarafından
  yapılacaktır.
  
                İlke 19
  
    Devletler önemli olumsuz sınırlararası çevresel etkiye sahip
  olabilecek faaliyetler üzerine muhtemelen etkilenmiş devletlere önceden
  ve tam zamanında haber ve ilgili bilgiyi sağlayacak ve bu devletlere erken
  bir aşamada ve güvenle başvuracaktır. 
  
  
                İlke 20
  
    Kadınlar çevresel idare ve gelişme üzerinde hayati bir role sahiptirler.
  Devam ettirilebilir bir kalkınma için onların tam katkısı gereklidir.
  
  
                İlke 21
  
    Dünya gençliğinin yaratıcılığı, idealleri ve cesareti devam ettirilebilir
  kalkınmayı başarmak ve onlar için daha iyi bir gelecek sağlamak için 
  evrensel bir ortaklığı ilerletmek için harekete geçirilmelidir.
  
  
                İlke 22
  
    Yerli insanlar ve onların toplulukları ve diğer yöresel topluluklar 
  bilgileri ve geleneksel tecrübelerinden dolayı çevresel idare ve gelişme
  üzerinde hayati bir role sahiptirler. Devletler onların kimliklerini,
  kültürlerini ve çıkarlarını farketmeli ve hakkıyla desteklemeli ve devam
  ettirilebilir kalkınmanın başarılmasında etkili katkılarını sağlamalıdır.
  
  
                İlke 23
  
    Zulüm, tahakküm ve işgal altındaki insanların çevresi ve doğal
  kaynakları korunacaktır.
  
  
                İlke 24
  
    Savaş devam ettirilebilir gelişmenin kaçınılmaz olarak yıkıcısıdır.
  Bu yüzden devletler silahlı çatışma zamanlarında çevreye koruma sağlayan
  uluslararası kanuna saygı duymalı ve gerekli olduğunda daha fazla
  geliştirilmesi için işbirliği içinde olmalıdırlar.
  
  
                İlke 25
  
    Barış, gelişme ve çevresel koruma birbirine bağlı ve bölünemezdir.
  
  
                İlke 26
  
    Devletler her türlü çevresel anlaşmazlıklarını barış içinde ve 
  Birleşmiş Milletler Beyannamesi ile uyum içinde uygun yollarla
  çözeceklerdir.
  
  
                İlke 27
  
    Devletler ve insanlar bu Bildiri'ye dahil olan ilkelerin yerine
  getirilmesinde ve devam ettirilebilir kalkınma alanında uluslararası
  kanunun daha fazla geliştirilmesinde ortaklığın ruhuyla ve güven içinde
  işbirliği yapacaklardır.
  
  
  * * * * *
    a/ Birleşmiş Milletler Konferansı İnsan Çevresi Raporu, Stokholm,
  5-16 Haziran 1972 (Birleşmiş Miletler yayını, Satış No. E.73.II.A.14),
  bölüm I

  Bu döküman Birleşmiş Milletler Ekonomi ve Sosyal İşler Dairesi (DESA) tarafından online olarak postalanmıştır. Bu dökümanın elektronik ve/veya basılı olarak kopyalanması ve yayılması teşvik edilmektedir, sağlanan tasdik Birleşmiş Milletler'in bunun sağlanmasındaki rolünden meydana gelmiştir.

  Son güncelleme: 11 Kasım, 2002 by DESA/DSD
  Telif Hakkı © 1999 Birleşmiş Milletler